• Strategie VÚB

  VÚB v.v.i. navazuje svým založením i strategií na v r. 1992 zrušený Výzkumný ústav balneologický s.p., který byl založen v roce 1952, a který po dobu své činnosti velmi napomohl rozvoji československého lázeňství na vědeckém podkladu a získal prestižní postavení doma i v zahraničí.   
  Postavení založeného VÚB jako neziskové organizace, která není napojena na státní rozpočet vědy a výzkumu přímo, ale pouze prostřednictvím grantů a účastí na podpůrných programech, umožňuje čerpat až 100% podporu. Zřizovací listina zapsaná v Rejstříku v.v.i. na MŠMT od 6. 6. 2011 zakládá možnost využití až 50% kapacit VÚB pro další a jiné činnosti, které podle zákona o v.v.i. představují např. vzdělávání, publikace, projektování, odborné pomoci, znalectví, aj. Pokud při těchto činnostech VÚB vytvoří zisk, musí být zcela reinvestován buď do vlastních výzkumných úkolů, jejichž výsledky se pak mohou využít pro přihlášky do programů podpory vědy a výzkumu, nebo do rozvoje vlastní výzkumné infrastruktury (budovy, vybavení laboratoří, HW/SW, nábytek, apod.). To znamená, že nejméně 50% kapacit VÚB musí být věnováno základnímu nebo aplikovanému výzkumu.
  Velkým příslibem pro plnění strategie a jejích cílů je zájem odborníků ze sousedních států, zejména německých výzkumných ústavů o přeshraniční spolupráci a o transfer výsledků vědy a výzkumu, pod záštitou Technologické agentury AVČR. Tento transfer může být obousměrný, např. je zájem o dosavadní a dále pokračující spolupráci s Ústavem informatiky AV ČR a tam přidruženém Centru biomedicínské informatiky a pracovišti EuroMISE.


  Strategie VÚB navazuje na:

  - Akční plán Strategie rozvoje vědy, výzkumu a inovací Ústeckého kraje na období 2010-2012.
  - Návrh koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do r. 2015.
  - Operační programy realizace politiky soudržnosti EU organizované MZ a MŠMT (OP).
  - Aktualizované dlouhodobé základní směry výzkumu (DZSV).
  - Strategie budoucnosti financování zdravotnictví v ČR.
  - Zahraniční metodiky řízení  a standardizace (Quality management in German rehabilitation clinics) .
  - Statisticko-sociologická studie o postavení a životních podmínkách seniorů.
  - Informační technologie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví.


  Strategické cíle VÚB

  -    Hlavní cíl: rozvíjet moderní vědecko-výzkumný ústav v oboru lázeňství  a balneologie.
   
  -    Cíle vědy a základního výzkumu.

  -    Cíle aplikovaného výzkumu, implementačních projektů, konzultací a servisu pro státní, komunální i privátní lázeňská zařízení.

  -    Cíle v oboru personální politiky a vzdělávání.

  -    Cíle v rozvoji provozně-technického zabezpečení ústavu.

  -    Cíle rozvoje systému řízení a organizace ústavu.

  -    Cíle v rozvoji financování ústavu.

  -    Cíle PR, prezentace a publikací.
  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013