Projekty

-    zpracování žádostí pro zapojení do národních a mezinárodních vědecko-výzkumných a vzdělávacích   projektů v rámci ESF a programů EU, programy na podporu příhraniční spolupráce, programy zahraniční rozvojové spolupráce prostřednictvím ČRA aj. 

-    zpracování a koordinace projektů různého typu a zaměření (řešení vědecko-výzkumných úkolů, partnerství, účast na vzdělávacích akcích a konferencích, zahraniční stáže atd.) se zapojením dalších spolupracujících subjektů – příprava na výzvy Horizon 2020.Probíhající projekty

Projekt RIS3L ÚK
byl dokončen v 11/2013 s příspěvkem Fondu Ústeckého kraje - detaily viz zde...

Projekt RIS3 lázeňství Ústeckého kraje po analytickém hodnocení formuluje dvě základní strategické inovační vize.

Vize 1 Inovační rozvoj tradičních technologií lázeňské péče využívajících přírodní léčivé zdroje. Používá především poznatky medicíny založené na důkazech. Hlavní strategický cíl obhájit roli českých lázní jako důležitého prvku efektivnosti primární preventivní péče a rehabilitace.

Vize 2 Využití odborných a vědeckých kapacit českého lázeňství pro účast na zcela novém programu poskytování léčebné a preventivní péče v oboru Ageing, především pro udržování pracovní schopnosti osob 50+. V pojetí programu Horizon 2014 – 2020, kde je vyhlašována sociální výzva Health, demographic change and wellbeing (Zdraví, demografické změny a životní pohoda) půjde o návrh a implementaci příslušně zaměřené sociální inovace.


Projekt RIS3 lázeňství Ústeckého kraje je zaměřen na řešení:
-       Situace českého lázeňství, kde nárazová úsporná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vedou k omezování lázeňské péče. Tato opatření jsou aplikována bez ohledu na skutečnou a objektivizovanou efektivnost zdravotnických technologií. Ve většině českých lázní dochází ke snižování početních stavů lékařského, fyzioterapeutického a ostatního lázeňského personálu. Hrozí tak obtížně napravitelná ztráta odborných kapacit, založených na tradičních postupech využívání přírodních léčivých zdrojů a na ověřeném systému vzdělávání v balneologii i balneotechnice. Situace lázeňských subjektů v Ústeckém kraji je obdobná.

-       Kritické situace charakterizované třetinovým podílem Ústeckého kraje na celostátním počtu žadatelů o práci ve věku 50+ . Jde o cca 48 tis. osob z celkového počtu cca 150 tis. žadatelů ve věku 50+. Tato vážná situace v Ústeckém kraji je však zároveň motivující příležitostí stát se domicilem pracoviště s národní působností pro doménu sociálních inovací ve skupině znevýhodněných osob 50+. V rámci České republiky se takovým řešením nikdo nezabývá. Podle pilotní zprávy zpracované VÚB jsou v Ústeckém kraji disponibilní výzkumné i implementační kapacity.www.visegradfund.org

Spa and medical wellness in the Visegrad space / Lázně a léčebné wellness ve vyšehradském prostoru

- online portal

The project is focused on spas and medical wellness in the Visegrad space. Its objective is to make the offer more complex and transparent and to promote this branche. The project output is the multilingual database, available on the free online portal, based on unified presentation, possibility of comparison, searching of information trought different criterias. More
 
Projekt vznikl na podporu cestovního ruchu a klade si za cíl sjednotit a zprůhlednit nabídku lázní a léčebných wellness ve vyšegrádském prostoru. Výstupem projektu bude vícejazyčná online databáze umožňující porovnání nabídky a vyhledávání pomocí různých kritérií. Více info

www.v4medicalspas.eu


www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci – Projekty mobility - Mobility osob na trhu práce (PLM)

„Mobility Balneologie“

V průběhu projektu absolvuje 10 odborných pracovníků českých lázní měsíční pracovní stáž v Severním Irsku nebo v SRN.
Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013